Accountability Coaching

“Van interim accountability partner tot en met accountability (team)coach wordt uitgevoerd in samenwerking met Mediationbureau 2FM.”

Ingrijpende beslissingen die leiden tot organisatieveranderingen vragen om begeleiding en aandacht voor de psychologische transitie bij de leidinggevende, medewerker en het team.

De psychologische transitie verloopt in fasen en is dus te voorspellen en te managen. Een interim accountability partner als teamcoach draagt ertoe bij dat de verbinding tussen coach en coachees minder formeel is dan bij een externe coach.

Systemen, dus ook organisaties, hebben altijd dezelfde reactie op een verandering: zo snel mogelijk terug naar de oude situatie. De reactie van een organisatie op een verandering valt dus te zien als symptoom van een systeem onder druk.

Als terug naar de oude situatie niet meer mogelijk is of wanneer er een wijziging is van leidinggevende dan is begrip en verbinding krijgen de eerste fase in de transitie. Het behoeft een andere kijk door de spreekwoordelijke bril. Die bril helpt je te begrijpen wat er doodnormaal is in elke verandering én biedt je praktische tools om invloed uit te oefenen op de voortgang en houdt je blik op de toekomst.

“Een team/conflict coach begeleidt de coachees in het bereiken van een oplossingsgerichte accountability, derhalve in eerste instantie het doorbreken van een negatief of beklemmend patroon, dat door henzelf, een leidinggevende als heerser of het systeem waar ze deel van uit maken in stand wordt gehouden.

In een organisatie waar tegenstrijdige belangen en emoties constructief worden benaderd, waar men elkaar aanspreekt, blijken verschillen juist bij te dragen aan een krachtige samenwerking en duurzame ontwikkeling.

Het doel is om de coachees inzicht te laten verkrijgen in het eigen handelen en denken, belemmerende overtuigingen en patronen en deze te doorbreken. Waardoor er ruimte ontstaat voor anders denken en nieuw gedrag.

Bij de juiste inspanning kunnen coachees zelfsturing en leiderschap (verder) ontwikkelen, hebben ze inzicht in hun eigen valkuilen en talenten en hebben ze de vaardigheden en technieken om constructief te zijn in een groepsdynamiek, waardoor samenwerkingen worden geoptimaliseerd.

Wat is oplossingsgerichte accountability coaching bij Respect 4Talent?

De oplossingsgerichte veranderbenadering is fundamenteel anders dan traditionele veranderbenaderingen. Traditionele veranderbenaderingen zijn defectgericht en analyseren de geschiedenis van de problemen, om vervolgens de probleemoorzaken aan te pakken en het negatieve te bestrijden door middel van fundamentele veranderplannen.

“Een respectvolle veranderbenadering die problemen onderkent om vervolgens doelen en oplossingen op een constructieve, doelgerichte en positieve manier te definiëren en te benutten wat goed werkt om die gewenste toestand stap voor stap dichterbij te brengen. Sterktes en eerdere successen en positieve uitzonderingen op het probleem worden benut om ideeën op te doen voor de eerstvolgende stap voorwaarts, zodat progressie wordt gemaakt in de richting van de doelen.”

Defectgericht werken is wat wij niet doen

Vaak gebruiken mensen bij het tegenkomen van problemen in verandertrajecten een defectgerichte, probleemoplossende methode. Dat betekent dat eerst grondig geanalyseerd wordt waar het probleem vandaan komt, hoe het is begonnen, wat de oorzaken ervan zijn, vaak ook nog wie de schuldigen zijn, om vervolgens alternatieve scenario‟s te bedenken om het probleem op te lossen. Er is veel aandacht voor wat er niet werkt, voor de defecten in een situatie. Omdat alle aandacht in de defectgerichte veranderbenadering uitgaat naar dat wat je niet wilt en naar wat er niet goed werkt, worden niet zelden steeds meer belemmeringen voor het oplossen van de problemen gevonden.

Defectgericht denken en praten is te herkennen doordat mensen steeds dieper ingaan op het probleem, gaan vertellen over de start van het probleem, de oorzaken van het probleem gaan analyseren en vertellen over alle deelaspecten van het probleem. Er worden steeds meer oorzaken van het probleem gevonden en er wordt ingegaan op wanneer het probleem het allerergst is, wie verantwoordelijk/schuldig is en wat alle schadelijke effecten van het probleem zijn. Tenslotte vertellen mensen over de toekomst die ze vrezen. Als het zo door gaat dan wordt het nog veel erger allemaal.

De oplossingsgerichte benadering is wat wij wel doen

De oplossingsgerichte benadering is subtiel anders, met een groot effect. In de oplossingsgerichte benadering is er een beperktere aandacht voor problemen. Als er een probleem is, dan wordt dat probleem respectvol erkend, waardoor verhelderd wordt WAT het probleem is en HOE het probleem lastig is voor de klant. Het probleem komt zo binnen de invloedssfeer van de klant en het wordt vaak kleiner en minder zwaar. We vertellen u graag persoonlijk meer over onze benadering of download de brochure door op de coaching-afbeelding te klikken.

Het werkplan

Het werkplan heeft de vorm van een agile projectbord, waarbij het acroniem FORWARD de accountability borgt.

Accountability volgens Respect 4Talent

Accountability heb je wanneer je verantwoording moet afleggen voor iets en het is dus jouw verantwoordelijkheid. Accountability is het aanspreekbaar zijn op je gedragingen en acties vanuit de door jou aangegeven kernwaarden. Rekenschap afleggen over resultaten. Aantonen hoe je communicatie effectief in kan zetten om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van de organisatie en je samenwerking met anderen te optimaliseren”

Het FORWARD acroniem

F Focus                     – Focus

O Outcomes             – Uitkomsten

R Realised                – Gerealiseerd

W When                    – Wanneer

A Action                    – Actie

R Results                   – Resultaten

D Desire                    – Verlangen

Daarnaast worden aan de hand van samen met u vastgestelde competenties, uw medewerkers op structurele basis beoordeeld door hun direct leidinggevende en/of hun klant. Daarnaast is de mogelijkheid aanwezig om de medewerker zichzelf te laten beoordelen. De resultaten van deze beoordelingen worden door de direct leidinggevende en de coach besproken met het gehele team in een centrale zetting. Per medewerker kunnen er acties worden opgesteld ter verbetering van de prestaties. De personal coach card geeft inzicht op organisatieniveau, afdelingsniveau, competentieniveau, generatieniveau en doelgroepniveau. Periodiek analyseert en evalueert Respect 4Talent deze resultaten, waarbij op hoofdlijnen aanbevelingen worden gedaan.

Het coachen van generaties

Onderscheidend voor de accountability partner van Respect 4Talent is dat zij rekening houdt met het belang van de verschillende generaties in een team.

Van interim accountability partner tot en met accountability coach on the job.

“Het team helpen bij zijn ontwikkeling om het zo zelfstandig mogelijk te maken die daarbij gericht is op de collectieve processen en met oprechte aandacht en zo belangeloos als mogelijk begeleidt door hun coach.”